1. Fr. Ajay Pradhan
  2. Fr. Sisir Kumar Uthansingh
  3. Mr. Prakash Tripathy
  4. Basanti Lima
  5. Sr. Jessy Madathil SABS
  6. Sr. Rose Mary