1. Abed Kumar Khura
  2. James Vettom
  3. Kishore Sabhasundar
  4. Fr. Chitaranjan Senapati
  5. Fr. Abraham P.J
  6. Fr. Ranjan Sabhapati, OCD
  7. Fr. Rabindra Sualsingh
  8. Fr. Santi Chandan Pani (VG)
  9. Fr. Ajay Pradhan (Treasurer)
  10. Fr. Mathew Kallinkel (JV)