Corpus Christi Catholic Church

Boipariguda, Jyoti Niketan, Jyoti Nagar, P.O. Boipariguda, Dt. Koraput, Odisha- 764 043

Year of Erection
Patron Saint
No. of Families
No. Faithful

Incumbency_BG